TERMS AND CONDITIONS

Algemene Voorwaarden Group Training
1) Algemene Voorwaarden
Lees de volgende Algemene Voorwaarden goed door. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van jou en Group Training BV. Group Training BV behoudt zich het recht voor deze Al- gemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is altijd beschikbaar op www.trainingzuid.nl. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden worden gecommuni- ceerd via de website en/of per email.

2) Aanvaarden van de Algemene Voorwaarden
Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Group Training BV ben je onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Ook door www.trainingzuid.nl en/of onze trainingslocatie te bezoeken ac- cepteer je dat je bent gebonden aan deze Algemene Voorwaarden. Als je gebruik maakt van de diensten van Group Training BV ben je eveneens gebonden aan haar (huis)regels en richtlijnen die hierop van toepassing zijn of op het gebruik van de faciliteiten van Group Training BV.

3) Aangaan en opzeggen abonnement van Group Training BV
Een abonnement voor kinderen tot en met 17 jaar wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand. Na 3 maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen. Zeg je 7 dagen of later op voor het a open van een abonnementsmaand, dan zal de opzegging aan het einde van de volgende abonnements- maand worden uitgevoerd en dient je tot die datum abonnements- geld te betalen. Een abonnement voor volwassenen vanaf 18 jaar wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand. Na 12 maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen. Zeg je 7 dagen of later op voor het a open van een abonne- mentsmaand, dan zal de opzegging aan het einde van de volgende abonnementsmaand worden uitgevoerd en dien je tot die datum abonnementsgeld te betalen.
Je verkrijgt een abonnement door Group Training BV te voorzien van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Bij inschrijving kan Group Training BV inschrijfgeld in rekening brengen dat bij de eerstvolgen- de incasso wordt geïncasseerd.
Opzeggen van een abonnement kan door Group Training BV hiervan schriftelijk per post of per email(letsgo@trainingzuid.nl) op de hoogte te stellen. Group Training BV behoudt zich het recht voor om je abon- nement met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder opgaaf van reden en je met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van reden de toegang tot haar trainingslocatie te ontzeggen. Je abonnement is niet overdraagbaar en mag alleen door jou gebruikt worden.

4) Aan- en Afmelden voor Groups
Kinderen tot 17 jaar krijgen bij inschrijving een vaste Group aan- gewezen, waarop zij door Group Training BV automatisch worden aangemeld. Afmelden daarvoor kan via de website van Training Zuid of haar app, waarna zij een trainingscredit retour ontvangen die zij kunnen gebruiken voor een andere training binnen dezelfde leef- tijdscategorie en op basis van beschikbaarheid. Alle credits komen te vervallen vanaf de datum waarop een abonnement eindigt.
Als je een Adult Group Training abonnement hebt dien je jezelf aan te melden voor de Groups via de website van Training Zuid of onze app vanaf 1 week tot 4 uur voor aanvang van de Group. Afmelden kan tot 4 uur voor aanvang van een Group. Groups waarvoor 24 uur voor aanvang minder dan 3 abonnees zich hebben aangemeld komen te vervallen. Je dient zelf op de website te controleren of dit het geval is. Het aantal deelnemers van een Group is beperkt, dus hou daar rekening mee en schrijf je op tijd in. Je schrijft je alleen in voor die Groups, waarvoor je ook daadwerkelijk de intentie hebt om aan deel te nemen. Je meldt je af voor een Group zodra je weet dat je niet kan komen, zodat je plek beschikbaar komt voor een andere abonnee. Indien je onevenredig vaak niet komt opdagen zonder je tijdig af te melden (uiterlijk 4 uur voor aanvang van een Group) zal Group Trai- ning BV contact met je opnemen en indien nodig maatregelen nemen zoals je 1 of meerdere weken de toegang tot Groups ontzeggen of je abonnement beeindigen. Group Training BV behoudt zich het recht voor om de aan- en afmeldprocedure voor Groups te wijzigen. Niet aanwezig zijn op een Group waarvoor jij bent aangemeld, is altijd voor eigen rekening en geeft geen recht op een trainingscredit of (schade)vergoeding, tenzij Group Training BV hierover anders besluit.

5) Leveren van Training
Group Training BV doet altijd haar uiterste best om je de training te bieden waaarvoor je je hebt aangemeld, maar behoudt zich het recht voor om een andere aan te bieden wanneer de omstandighe- den hiertoe niet anders mogelijk maken. Indien Group Training BV een training annuleert of staakt, om welke reden dan ook, ontvang je hiervoor geen trainingscredit of schadevergoeding, tenzij Group Training BV hierover anders besluit.

6) Betaling en wijzigingen van abonnementstarieven
Abonneegelden worden door Group Training BV automatisch geïn- casseerd in de laatste of eerste week van een kalendermaand. Indien Group Training BV het te incasseren bedrag niet kan incasseren

vanwege onvoldoende saldo op je rekening of indien je het bedrag storneert, zal je per email worden verzocht het openstaande bedrag alsnog zelf te voldoen binnen 5 werkdagen na de betalingsherin- nering. Blijf je wederom in gebreke dan zal een incassobureau de vordering overnemen. Group Training BV behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen. Tariefwijzigingen worden uiterlijk 4 weken voor ingang met je gecommuniceerd via de website en per email.

7) Trainingsrooster
Het trainingsrooster is terug te vinden op de website van trainingzuid en in je persoonlijke account, die via de login op de website toegan- kelijk voor je is. Group Training BV behoudt zich het recht voor om het trainingsrooster op ieder moment te wijzigen.

8) Aansprakelijkheid
Het betreden van de trainingsfaciliteit van Group Training BV, het deelnemen aan een Group en het achterlaten van eigendommen in de kleedkamers of elders in de ruimte van Group Training BV is voor eigen risico. Group Training BV is op geen enkele manier aanspra- kelijk voor ongevallen, verlies of schade, die het gevolg zijn van het deelnemen aan haar trainingen of het meenemen van eigendom- men naar Group Training BV. Door deel te nemen aan de trainingen bij Group Training Zuid BV verklaar je in goede lichamelijke en geestelijke conditie te verkeren en niet op de hoogte te zijn van een medische of andere reden waarom je niet in staat zou zijn om deze training te kunnen uitvoeren en dat deze training niet schadelijk is voor jouw gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie. Je maakt ook geen gebruik van alle door Group Training BV aangebo- den activiteiten en faciliteiten wanneer je in een toestand verkeert waarmee je de gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie van anderen schaadt. Group Training BV werkt met kundige trainers en levert kwalitatief hoogwaardige trainingen, maar je loopt tijdens de trainingen altijd het risico om geblesseerd te raken. Door deel te nemen aan een training van Group Training BV accepteer je dit risico om geblesseerd te raken. Group Training BV stelt voor om de volgende richtlijnen aan te houden om het risico op een blessure te verkleinen; 1) Raadpleeg een arts, voordat je start met trainen, indien je twijfelt aan je gezondheid of ingeval je zwanger bent. 2)
Als je een blessure hebt of fysiek mankement van welke aard dan ook, informeer de trainer daar dan voorafgaand aan de Group over. 3) Je luistert naar en volgt de aanwijzingen van de trainer op. 4) Je stelt vragen aan de trainer als je een oefening niet begrijpt. Group Training BV streeft ernaar om de juiste informatie te verstrekken op haar website en andere uitingen, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

9) Privacy
Jouw privacy is belangrijk voor Group Training BV en wij willen
dat jij je zo prettig mogelijk voelt op onze trainingsfaciliteit en bij het gebruik maken van onze diensten. Wanneer jij je interesse toont of je abonneert bij Group Training BV vragen wij je om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken zoals je naam, post- en e-mail- adres, telefoonnummer(s) en betalingsgegevens. Group Training BV verzamelt deze en andere persoonsgegevens voor administratieve en informatieve doeleinden en om je haar diensten te kunnen aan- bieden. Group Training BV behandelt jouw persoonsgegevens altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Per- soonsgegevens. Group Training BV zal je persoonsgegevens, zoals hierboven genoemd, ook gebruiken om je te informeren over de ac- tiviteiten van Group Training BV. Indien je geen berichten van Group Training BV wil ontvangen dan kun je ons daarover informeren door een email te sturen naar letsgo@trainingzuid.nl. Zonder schriftelijke toestemming zal Group Training BV je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken.

10) Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepas- sing. Ieder geschil tussen de tegenpartij en Group Training BV wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

11) Bedrijfsinformatie
Group Training BV is gevestigd in Nederland en ingeschreven bij de KVK onder het volgende nummer: 64320529. Group Training BV is gevestigd op de Cornelis Krusemanstraat 7, 1075 NB, Amsterdam, Nederland.

12) Slotbepaling
In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing bij Group Training BV.

13) Neem contact op
Als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden, over onze diensten of van welke aard dan ook neem dan contact met ons op; Group Training BV, 1075 BV, Amsterdam, letsgo@trainingzuid.nl, 020-2237212.